P L U V I O M E T R I A     Vs     E V A P O T R A N S P I R A CI Ó (ET)Dades reals i actualitzades diàriament a Verges

Pluja d'AvuiET d'AvuiPluja del Mes ET del mesPluja anual ET anual


L’Evapotranspiració (ET) és un terme utilitzat per descriure la suma de l’evaporació i la transpiració de les plantes des de la superfície del sòl cap l’atmosfera. L’evapotranspiració és part important del cicle de l’aigua.

L’evapotranspiració és una pèrdua d’aigua significativa de la superfície de la terra. Segons els tipus de vegetació i de conreus l’evapotranspiració serà major o menor. Les plantes herbàcies, amb arrels menys fondes, transpiren menys que les llenyoses. Les coníferes transpiren més que els arbres de fulla caduca (per unitat de superfície de fulla). Ja que les seves fulles aciculars tenen més superfície, i més porus per transpirar, a més de captar gotetes d’aigua que també s’acaben evaporant. Els factors que influeixen en l’evapotranspiració són: etapa de creixement de les plantes, percentatge de cobriment del terra, radiació solar, humitat, temperatura, i vent.